Ein Gweledigaeth

Rydyn ni’n ysbrydoli dinasyddion heddiw gydag angerdd am gyfiawnder a gwirionedd a hyrwyddwyd diwygwyr Siartiaeth a Swffragetiaid y gorffennol.

Sefydliad gwirfoddol lleol yw’r Siartwyr: Ein Treftadaeth (SET) sy’n datblygu addysg y cyhoedd yn hanes a threftadaeth mudiad y Siartwyr. Ein nod yw codi proffil treftadaeth y Siartwyr felly gall Casnewydd gael ei nabod yn ehangach yn genedlaethol ac yn rhyngwladol fel “Casnewydd – Dinas Democratiaeth” – a lleoliad Gwrthryfel Casnewydd 1839 a gafodd effaith mawr ar ffurfio democratiaeth ym Mhrydain.

DYFYNIADAU YSBRYDOLEDIG Y SIARTWYR

“Mae rhyddid blodeuo yn wrthwynebydd galluog i ormes hŷn.” – William Lovett

“Chwiliwn am ein hawliau fel aelodau o gymuned sifil a dim mwy.” – John Frost 1839

“Rwyf am chwyldroad heddychlon.” – John Frost 29 Mehefin 1839

“Mae rhyddid wedi ei chwilio amdani dros y byd; ystyriwyd rheswm fel gwrthryfel; roedd ofn yn gaethwasiaeth a gafodd ddynion yn poeni meddwl. Mae natur y gwir yn anorchfygol, mae’n gofyn ac eisiau rhyddid o ymddangosiad.” – Thomas Paine – Hawliau Dynion

“Ni cheir gwrthwynebiad i gyfreithiau da.” – John Frost 1839

“Cadwch yr heddwch a chwerthin, bydd eich gelynion mewn dirmyg.” – Hnery Vincent Ebrill 25 1839

“Gorchymynnaf i chi gadw’r heddwch – byddai’r syniad lleiaf ar ein rhan yn caniatáu ein gelynion i’n brwydro” – Henry Vincent Ebrill 25 1839

“Rydyn ni’n ymofyn am hawliau cyfartal ac ni fydd y rhain yn cael eu sicrhau i’r bobl tan y Siarter, Siarter y Bobl, yn dod yn gyfraith y wlad.” – Menywod y Siartwyr Casnewydd Mehefin 15fed 1839

“Hoffem, Cymdeithas Gwladgarwyr Menywod Casnewydd, eich llongyfarch, Henry Vincent, ar eich rhyddhad o garchar ein gormeswyr.”

“Cynhyrcha trethiant gormodol dlodi – arweinia tlodi at drueni – a thrueni at drosedd.” – John Frost 29ain Mehefin 1839

“Dinasyddion. Mae llawer o bethau drwg ym mywyd yn deillio o ddynion anwybodus, llygredig a gormesol sydd mewn awdurdod. Amcan y Siartwyr yw lleoli dynion galluog, onest a gweithgar yn Nhŷ’r Cyffredin.” – John Frost Mehefin 1839

“Mae cryfder y Llywodraeth hon yn bodoli yn ei nerth i godi trethiadau ar y boblogaeth ac wedyn defnyddio’r arian er mwyn mathru eu rhyddid.” – John Frost Mehefin 1839

“Rydym, y Siartwyr, am roi nerth i’r bobl, pwy sy’n dioddef oherwydd ei gamddefnydd.” – John Frost 29ain Mehefin 1839

“Bydd ein ymrwymiad i gael hapusrwydd i’r amddifaid, cysur i beirianyddion a’r llafurwyr, diogelwch a ffyniant i siopwyr a masnachwyr; RHAID INNI GAEL Y SIARTER.” Henry Vincent 1839

“Fy ngwladwyr, rydych chi’n gosod enghraifft hynod i Dde Cymru, gobeithio bydd cael ei ddilyn, tan gaethwasiaeth wedi ei dileu yn ein gwlad, a heddwch a hapusrwydd fydd eiddo’r dyn gweithgar.” – John Frost 21 Mai 1839

“Os Cyfraith Glwb yw gorchymyn y dydd, bydd y rheini sydd ei chwarae yn gweld ei fod yn gêm colli.” – John Frost 1839

“Y Bleidlais Gyffredinol yw bwyd a diod a dillad, oriau da, gwelyau da, a digon o ddodrefn da i bob dyn, menyw a phlentyn sy’n gwneud diwrnod gweithio teg.”

Bronterre O’Brien, Operatif, 17 March 1839

“Siartwyr, meddyliwch am eich nerth mewn Delio’n Gyfyngedig. Os oes ganddo reolaeth dda, mae’n arf pwerus.” – Henry Vincent

“Fy ngwladwyr, nid all y byd cynhyrchu golwg gwell na dynion sy’n llawn â chariad i ryddid.” – John Frost 21ain 1839

“Gwladwyr, mae nifer mawr o aelodau’r Tŷ’r Cyffredin yn ennill eu seddau drwy lwgrwobrwyaeth, anudoniaeth, a meddwdod. Ni fydd neb yn gwrthod hyn; nid aelodau’r tŷ hwn hyd yn oed. Mae’r Siartwyr yn ymofyn i newid y system hon.” – John Frost

“Mae’r amser wedi dod am newidiad. Felly, apeliaf atoch i gofio, yn ddifater sut rydych chi’n dewis i weithredu, defnyddiwch bob cynneddf a phenderfyniad, dylai eich ymddygiad o werth i’ch ymdrech mwyaf bonheddig.” – Henry Vincent

“Mae Henry Vincent wedi ei arestio oherwydd gwarant a roddwyd gan Ynadon Heddwch. Mae’r cyhuddiad yn ddifrifol, YMGAIS, DRWY GYFFROI, ER MWYN GWNEUD Y DOSBARTHIADAU TEIMLO’N ANFODLON YN EU SEFYLLFA.” – John Frost Gorffennaf 29ain 1839

“Pan fo cenedl yn codi o’i chwsg a’i phobl yn mynegi bywiogrwydd – mae rheolau’r genedl yn sicr i’w dilyn.” – Henry Vincent 1839

“Mae’r pethau drwg yr ydym yn cwyno amdanynt wedi eu hachosi gan y system bresennol sy’n dewis aelodau Tŷ’r Cyffredin. Mae llawer o ASau yn prynu eu seddau; byddan nhw dalu nifer mawr o arian i ennill mynediad i’r Tŷ; ac i dderbyn iawndal, maen nhw’n trethu’r boblogaeth.” – John Frost

“Credaf y cafodd y cyfarfodydd yng Nghasnewydd, yn breifat ac yn gyhoeddus, er mwyn cynorthwyo Tŷ’r Cyffredin pasio Siarter y Bobl.” – John Frost 1839

“Gyrrwyd gan angen a dioddef, mae’r bobl yn ymofyn am newidiad.” – John Frost

“Tra bod hi’n ymwybodol o nerth democratiaeth ei meibion a’i merched, mae ei rheolwyr yn cyfeirio at eu gobaith olaf o orffwylltra – yr Ysbïwr!” – Henry Vincent 1839

“Byddwch yn ofalus o’r Ysbiwyr! Mae yna mwy nag un ffordd i ladd ci nag yn ei grogi.” – Henry Vincent

“Democratiaeth yw nerth pobl i hyrwyddo bodlonrwydd y teulu cyfan, yn ddifater eu gwlad, eu credo, neu liw…” – William Lovett Anerchiad i Siartwyr y Deyrnas Unedig (1845)

“Mae heddwch yn well ‘da fi. Os daw trafferth, gobeithio y bydd yn dod yn fy nghyfnod i, felly gall fy mhlant fyw yn heddychlon.” – Thomas Paine

“Pan fo ni’n cynllunio i’r dyfodol, dylen ni gofio nad yw rhinwedd yn etifeddol.” – Thomas Paine

Pont-y-pŵl, Nos Sul, Tachwedd 4ydd 1839

“Annwyl i’m rhieni,

Gobeithiaf eich bod yn iawn, fel yr wyf. Heno, byddaf mewn brwydr dros ryddid, pe bai Duw fod mor garedig i’m cadw, wedyn byddaf yn eich gweld yn fuan. Ond peidiwch â galaru i mi pe bawn i farw dros ymdrech bonheddig. Mae gan Mr Cecil fy offer a dillad siŵr o fod. Ffarwel.

Yr eiddoch yn gywir, George Shell.” 17 oed

My Tickets is currently in testing mode. No financial transactions will be processed.